/ Hem / Projekt / Egna projekt / Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
.

Till nytta för individen är målet med regeringens och SKLs satsning på en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. En evidensbaserad praktik (EBP) definieras som den professionelles förmåga att integrera bästa tillgängliga kunskap och forskning, brukarens erfarenheter och önskemål samt den egna expertisen. I beslutsprocessen sammanförs information från dessa tre kunskapskällor.

Satsningen från regeringens och SKLs sida har kommit att benämnas för en ”Plattform för kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten”. Utgångspunkten är att kunskap om sociala insatsers resultat och vad som ger god kvalitet och avsedd effekt är förutsättningen för en välfungerande socialtjänst. Parterna har genom en överenskommelse enats om att genomföra insatser till stöd för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område. Insatserna syftar till att stärka socialtjänstens möjligheter och förmåga att skapa och använda relevant kunskap och informationsteknik. Avsikten är att skapa förutsättningar för att resurser ska användas för de insatser och på det sätt som de gör bäst nytta. Utgångspunkten är lagstiftningens krav på en god kvalitet i socialtjänsten sett ur ett brukar- och medborgarperspektiv. Till socialtjänstens ansvarsområden hör äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg som bland annat ansvarar för försörjningsstöd, missbruk- och beroendefrågor, familjerådgivning, familjehem och adoption m.m.

Plattformsledare och utvecklingsledare är anställda på kommunalförbundet för att stödja kommunerna i arbetet med en kunskapsbaserad praktik inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

 

För mer information om hur satsningen genomförs inom de olika delarna, kontakta gärna:

Charlotte Bliesener Falkenström, 0703-79 90 03
Utvecklingsledare Äldre

Elisabeth Jonsson, 0721-91 28 24
Plattformsledare
Funktionshinderfrågor
Öppna jämförelser

Catherine Larsson, 0708-85 38 37
Metodstödjare Missbruk/beroendefrågor
Utvecklingsledare barn- och unga

 

Sidan uppdaterad 2014-08-22

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Ny adress från 2014-03-01:
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS

Gatan har bytt namn 2014-03-01 från
Nybrogatan 9 A, Vån 2
503 31 BORÅS


E-post: info@borasregionen.se